AUTORSKÉ PRÁVA

AUTORSKÉ PRÁVA

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o fotografie, prevedenie výrobkov, charakteristické prvky mojej práce, aplikácie, ktoré našívam, motívy výšiviek.

Autorské práva k nimi vykonáva Zuzana Gibalová – Zuzug, zapísaná v registri Okresný úrad Spišská Nová Ves číslo živnostenského registra: 860-24004

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autorky nie je nikto oprávnený akokoľvek kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke. To isté platí aj pre fotografie použité na tejto webstránke, eshope , facebooku, instagrame a Tiktoku.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa budem ako autorka domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo emailom tu : zuzug@zuzug.sk